Vyhlásenie dotknutej osoby vykonané prostredníctvom elektronických prostriedkov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov Objednávateľa služby MONSE

(ďalej aj „dotknutá osoba“)

Ja, dotknutá osoba aktívnym zaškrtnutím políčka, udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len GDPR).

Prevádzkovateľovi 1.(spracovateľovi osobných údajov)
obchodné meno: Aliter Technologies, a.s.
adresa: Trade Center II Building, Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava,
kontaktné údaje: Tel: +421 902 601 392, E-mail: info@monse.sk
Aliter Technologies, a.s. je obchodnou spoločnosťou so sídlom Turčianska 16,821 09 Bratislava, IČO: 36 831 221, ktorá je zapísaná v OR SR oddiel: Sa, vložka číslo: 5375/B.
(ďalej aj „Aliter Technologies, a.s.“).

a

Prevádzkovateľovi 2. (spracovateľovi osobných údajov).
obchodné meno: MONSE, s.r.o.
adresa: Kováčska ulica 16, 900 42 Dunajská Lužná
kontaktné údaje: Tel: +421 902 601 392, E-mail: info@monse.sk
MONSE, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou so sídlom Turčianska 16, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 51 899 531, ktorá je zapísaná v OR SR, oddiel: Sro, vložka číslo: 130970/B.
(ďalej aj „MONSE, s.r.o.“).

(Prevádzkovateľ 1. a Prevádzkovateľ 2. ďalej spolu aj „Prevádzkovatelia“)

 

Súhlas je udelený pre spracovanie osobných údajov v rozsahu:

 1. Identifikačné údaje: meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu a rodné číslo, číslo účtu v banke, prihlasovacie meno a heslo Objednávateľa do Aplikácie MONSE;
 2. kontaktné údaje: adresa trvalého/ prechodného pobytu alebo bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú:

 • čl.6 bod 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie GDPR“) – spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby na účel uvedený v tomto súhlase a Zásadách ochrany osobných údajov MONSE,
 • čl.6 bod 1 písm. b) Nariadenia GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o poskytovaní služby MONSE/MONSE mini uzavretej medzi MONSE, s.r.o. ako prevádzkovateľom a Objednávateľom,
 • čl.6 bod 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľov,
 • čl.6 bod 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľov.

 

Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je nevyhnutné pre registráciu služby MONSE/MONSE mini a uzavretie a plnenie Zmluvy o poskytovaní služby MONSE/MONSE mini.

Spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je nevyhnutné aj pre:

 • plnenie platobných povinností a pre potreby uskutočnenia platby za poskytnutie služby MONSE/MONSE mini,
 • reklamácia poskytnutých služieb MONSE/MONSE mini,
 • reklamácia zariadení, prostredníctvom ktorých je poskytovaná služba MONSE/MONSE mini (riadiaca jednotka, pohybové senzory, tracker).

Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľov, ktoré im vyplývajú z jednotlivých právnych predpisov, hlavne, nie však výlučne: zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve; zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty; zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov; zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa; zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho; zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

Spracúvanie osobných údajov Objednávateľa sa uskutočňuje na základe súhlasu Objednávateľa ako dotknutej osoby na účel použitia osobných údajov tejto dotknutej osoby na marketingové účely, na informovanie o produktoch, službách a aktivitách Prevádzkovateľov, a to identifikačných a kontaktných údajov Objednávateľa, ktoré boli poskytnuté pri registrácii služby MONSE/MONSE mini na internetovej adrese https://eshop.monse.sk/ , ako aj následné zmeny týchto údajov, v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, email, adresa, ak Objednávateľ vyjadrili takýto svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri registrácii služby MONSE/MONSE mini Objednávateľom v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb MONSE/MONSE mini.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely môže Objednávateľ kedykoľvek odvolať a to nasledujúcim spôsobom: zaslaním e-mailu na emailovú adresu: gdpr@monse.sk.

Osobné údaje dotknutej osoby budú ukladané v IT systéme Aliter Technologies, a.s. (Prevádzkovateľa 1.).

Zásady ochrany osobných údajov Prevádzkovateľov sa nachádzajú na www.monse.sk

Prevádzkovatelia zlikvidujú tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu sú Prevádzkovatelia oprávnení spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

Prevádzkovatelia určili zodpovednú osobu, ktorou je pán Ervin Haramia, e-mail: gdpr@monse.sk.

Súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.

Čas platnosti súhlasu je ohraničený po dobu 4 rokov odo dňa zrušenia používateľského účtu Objednávateľa na www.monse.sk.

Súhlas je možné kedykoľvek v priebehu zmluvného vzťahu zo strany dotknutej osoby písomnou formou odvolať. Odvolanie súhlasu, alebo ukončenie zmluvného vzťahu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním či pred ukončením daného zmluvného vzťahu. Po odvolaní súhlasu dotknutou osobou alebo ukončení zmluvného vzťahu budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané len za predpokladu, že na spracúvaný rozsah údajov už neplatí zákonná povinnosť archivácie údajov.

Dotknutá osoba má právo žiadať od Prevádzkovateľov prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenia spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenesenie týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, +421 /2 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, pokiaľ sa domnieva, že Prevádzkovatelia pri spracovaní osobných údajov postupujú v rozpore s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Práva dotknutej osoby sú podrobne upravené v § 21 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Osobitné prehlásenie

Dotknutá osoba týmto prehlasuje, že bola Prevádzkovateľmi riadne poučená o spracovaní a ochrane osobných údajov, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Prevádzkovateľom poskytované dobrovoľne.

Dotknutá osoba prehlasuje, že dostala jasné a podrobné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľmi, prostredníctvom Zásad ochrany osobných údajov MONSE vyhotovených Prevádzkovateľmi. Dotknutá osoba osobitne vzala na vedomie informácie o svojich právach na opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania, práve namietať spracúvania osobných údajov. Okrem toho si je dotknutá osoba vedomá svojho práva kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedený v tomto dokumente; a to aj napriek tomu, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, a na zákonnosti spracúvania osobných údajov na inom právnom základe, ako je súhlas.

Dotknutá osoba aktívnym zaškrtnutím políčka potvrdzuje, že si prečítala a porozumela Zásadám ochrany osobných údajov MONSE vyhotovených Prevádzkovateľmi a jasne vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa vyššie uvedeného.

Vyhlásenie dotknutej osoby vykonané prostredníctvom elektronických prostriedkov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov Dohliadanej osoby prostredníctvom služby MONSE

(ďalej aj „dotknutá osoba“)

 

Ja, dotknutá osoba aktívnym zaškrtnutím políčka, udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľovi 1.(spracovateľovi osobných údajov)
obchodné meno: Aliter Technologies, a.s.
adresa: Trade Center II Building, Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava,
kontaktné údaje: Tel: +421 902 601 392, E-mail: info@monse.sk
Aliter Technologies, a.s. je obchodnou spoločnosťou so sídlom Turčianska 16,821 09 Bratislava, IČO: 36 831 221, ktorá je zapísaná v OR SR oddiel: Sa, vložka číslo: 5375/B.
(ďalej aj „Aliter Technologies, a.s.“).

a

Prevádzkovateľovi 2. (spracovateľovi osobných údajov).
obchodné meno: MONSE, s.r.o.
adresa: Kováčska ulica 16, 900 42 Dunajská Lužná
kontaktné údaje: Tel: +421 902 601 392, E-mail: info@monse.sk
MONSE, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou so sídlom Turčianska 16, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 51 899 531, ktorá je zapísaná v OR SR, oddiel: Sro, vložka číslo: 130970/B.
(ďalej aj „MONSE, s.r.o.“).

(Prevádzkovateľ 1. a Prevádzkovateľ 2. ďalej spolu aj „Prevádzkovatelia“)

 

Súhlas je udelený pre spracovanie osobných údajov v rozsahu:

 1. Identifikačné údaje: meno a priezvisko (prípadne prezývka), adresa, e-mail, telefónne číslo, telefónne číslo SIM karty pre MONSE mini (GPS) Tracker, overovací kód;
 2. kontaktné údaje: adresa trvalého/ prechodného pobytu alebo bydliska (Domácnosť (obydlie) Dohliadanej/dotknutej osoby), telefónne číslo, e-mailová adresa;
 3. osobné údaje, ktoré sú spracúvané zo zariadenia na určenie Globálneho systému určenia polohy (GPS) a riadiacej jednotky senzorových sietí, pohybových senzorov, dverových a okenných senzorov, SOS poplachového tlačidla, požiarneho senzoru, a to v rozsahu a) súradníc potrebných na určenie polohy Dohliadanej osoby (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka) a polohy, ktorá bude určená na základe teploty tela Dohliadanej osoby prostredníctvom pohybových PIR senzorov. Tieto údaje poskytuje Dohliadaná osoba dobrovoľne, s tým, že tieto údaje môžu byť a) poskytnuté tretej osobe, ktorá pre Prevádzkovateľov spravuje, spracúva a uchováva údaje na monitorovanie Dohliadanej osoby prostredníctvom Globálneho systému určenia polohy (GPS) a monitorovanie Dohliadanej osoby prostredníctvom bezdrôtových technológií senzorových sietí prostredníctvom PIR senzorov, ako aj údaje potrebné na identifikáciu Dohliadanej osoby b) využité pre potreby Prevádzkovateľov za účelom vytvárania ich databázy a analýzy jednotlivých pohybových trás Dohliadanej osoby, c) použité pre potreby špeciálnych algoritmov prostredníctvom ktorých je možné monitorovať aktivity Dohliadanej osoby v jej domácnosti, ako aj mimo domácnosti, ako sú znížená pohybová aktivita alebo žiadna pohybová aktivita Dohliadanej osoby, nenavštívenie obvyklých miest v stanovených intervaloch Dohliadanou osobou, opustenie domácnosti Dohliadanou osobou, otvorené vchodové dvere v domácnosti Dohliadanej osoby počas nočných hodín, únik CO2 (z vyhrievacieho telesa v domácnosti Dohliadanej osoby), opustenie domácnosti Dohliadanou osobou, vstúpenie do rizikovej zóny pre Dohliadanú osobu (napr. železničná stanica a pod.), žiadosť o pomoc Dohliadanej osoby, opustenie domácnosti Dohliadanou osobou bez senzoru GPS.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú:

 • čl.6 bod 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie GDPR“) – spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby na účel uvedený v tomto súhlase a Zásadách ochrany osobných údajov MONSE,
 • čl.6 bod 1 písm. b) Nariadenia GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o poskytovaní služby MONSE/MONSE mini uzavretej medzi MONSE, s.r.o. ako prevádzkovateľom a Dohliadanou osobou,
 • čl.6 bod 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľov,
 • čl.6 bod 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľov.

 

Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov Dohliadanej osoby je nevyhnutné pre registráciu služby MONSE/MONSE mini a uzavretie a plnenie Zmluvy o poskytovaní služby MONSE/MONSE mini, pričom v prípade služby MONSE sú tieto osobné údaje zbierané prostredníctvom rôznych Pohybových senzorov v Domácnosti (obydlí) Dohliadanej osoby (informácie o pohybe v rámci obydlia, informácie o otvorení dverí, informácie o vnútornej teplote) a v prípade služby MONSE mini aj mimo obydlia Dohliadanej osoby (informácie potrebné na určenie polohy Dohliadanej osoby prostredníctvom GPS).

Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľov, ktoré im vyplývajú z jednotlivých právnych predpisov, hlavne, nie však výlučne: zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve; zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty; zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov; zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa; zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho; zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

Spracúvanie osobných údajov Dohliadanej osoby sa uskutočňuje na základe súhlasu Dohliadanej osoby ako dotknutej osoby na účel použitia osobných údajov tejto dotknutej osoby na marketingové účely, na informovanie o produktoch, službách a aktivitách Prevádzkovateľov, a to identifikačných a kontaktných údajov Dohliadanej osoby, ktoré boli poskytnuté pri registrácii služby MONSE/MONSE mini na internetovej adrese https://eshop.monse.sk/, ako aj následné zmeny týchto údajov, v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, email, adresa, ak Dohliadaná osoba vyjadrila takýto svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pri registrácii služby MONSE/MONSE mini Dohliadanou osobou v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb MONSE/MONSE mini.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely môže Dohliadaná osoba kedykoľvek odvolať a to nasledujúcim spôsobom: zaslaním e-mailu na emailovú adresu: gdpr@monse.sk.

Osobné údaje dotknutej osoby budú ukladané v IT systéme Aliter Technologies, a.s. (Prevádzkovateľa 1.). Na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby môžu byť osobné údaje poskytnuté príbuzným dotknutej osoby, lekárom alebo ošetrovateľom dotknutej osoby, prípadne iným subjektom, ktorým dotknutá osoba udelí oprávnenie na prístup k službe MONSE.

Zásady ochrany osobných údajov Prevádzkovateľov sa nachádzajú na www.monse.sk

Prevádzkovatelia zlikvidujú tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu sú Prevádzkovatelia oprávnení spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

Prevádzkovatelia určili zodpovednú osobu, ktorou je pán Ervin Haramia, e-mail: gdpr@monse.sk.

Súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.

Čas platnosti súhlasu je ohraničený po dobu 4 rokov odo dňa zrušenia používateľského účtu na www.monse.sk.

Súhlas je možné kedykoľvek v priebehu zmluvného vzťahu zo strany dotknutej osoby písomnou formou odvolať. Odvolanie súhlasu, alebo ukončenie zmluvného vzťahu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním či pred ukončením daného zmluvného vzťahu. Po odvolaní súhlasu dotknutou osobou alebo ukončení zmluvného vzťahu budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané len za predpokladu, že na spracúvaný rozsah údajov už neplatí zákonná povinnosť archivácie údajov.

Dotknutá osoba má právo žiadať od Prevádzkovateľov prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenia spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenesenie týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, +421 /2 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, pokiaľ sa domnieva, že Prevádzkovatelia pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Práva dotknutej osoby sú podrobne upravené v § 21 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Osobitné prehlásenie

Dotknutá osoba týmto prehlasuje, že bola Prevádzkovateľmi riadne poučená o spracovaní a ochrane osobných údajov, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Prevádzkovateľom poskytované dobrovoľne.

Dotknutá osoba prehlasuje, že dostala jasné a podrobné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľmi, prostredníctvom Zásad ochrany osobných údajov MONSE vyhotovených Prevádzkovateľmi. Dotknutá osoba osobitne vzala na vedomie informácie o svojich právach na opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania, práve namietať spracúvania osobných údajov. Okrem toho si je dotknutá osoba vedomá svojho práva kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedený v tomto dokumente; a to aj napriek tomu, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, a na zákonnosti spracúvania osobných údajov na inom právnom základe, ako je súhlas.

Dotknutá osoba aktívnym zaškrtnutím políčka potvrdzuje, že si prečítala a porozumela Zásadám ochrany osobných údajov MONSE vyhotovených Prevádzkovateľmi a jasne vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa vyššie uvedeného.

Používanie súborov cookie ponúka lepší zážitok z prehľadávania internetu prostredníctvom anonymného uchovávania vašich údajov. To môže prebiehať buď s využitím dočasných čiže 'relačných' súborov cookie, ktoré si vás pamätajú iba po dobu jednej návštevy, alebo 'dlhodobých' súborov cookie pre opakujúce sa návštevy.

Niektoré druhy súborov cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie internetových stránok. Tieto sa označujú ako 'nevyhnutné' cookies, zatiaľ čo tie, ktoré sú určené na optimalizáciu internetových stránok, sa označujú ako 'zvyšné' cookies.

Cookies umožňujú ľahšie prehľadávanie jednotlivých stránok vďaka tomu, že zistíme vaše preferencie. Množstvo cookies sa tiež používa na zobrazovanie reklamného obsahu, ktorý je pre vás relevantnejší na základe vašej aktivity na internetových stránkach a približnej polohy.

V prípade, že sa súbory cookie nepoužívajú, bude vás internetová stránka pri každej vašej návšteve považovať za nového návštevníka. To môže spomaliť vaše prehľadávanie daných stránok, napr. tým, že budete opakovane vyzývaní k zadaniu prihlasovacích údajov, alebo sa prípadne môže stať, že vám budú z nákupného košíka miznúť položky, ktoré ste doňho vložili. Cookies poskytnuté stránkou, ktorú si prezeráte, sa označujú ako cookies 'prvej strany', zatiaľ čo cookies zo stránok zobrazujúcich obsah iných internetových stránok sú známe ako cookies 'tretích strán'. Naše cookies neohrozujú vaše súkromie.

Nevyhnutné cookies

Tieto súbory cookie nesledujú vaše prehľadávanie internetu. Sú však potrebné na umožnenie úplného prístupu na stránku a jej podstatných funkcií, napr. na zabezpečenie bezpečného odhlásenia alebo zapamätanie si položiek, ktoré vložíte do nákupného košíka

Zásady ochrany osobných údajov MONSE

(ďalej aj „Zásady“).

 

Dátum aktualizácie: 10/05/2021.

Definície

MONSE – je zariadenie, ktoré slúži na monitorovanie domácnosti Dohliadanej osoby a pozostáva z nasledujúcich komponentov: riadiaca jednotka, pohybové senzory, SOS tlačidlo, dverový senzor.

MONSE mini – je GPS Tracker a SOS hlasový komunikátor, ktorý slúži na monitorovanie Dohliadanej osoby mimo Monitorovaného priestoru a zároveň v prípade stlačenia tlačidla SOS umožňuje geolokáciu Dohliadanej osoby (ktorá bude realizovaná prostredníctvom SMS správy o polohe) a následný hlasový hovor na 3 (slovom tri) vopred uvedené telefónne čísla (autorizovaný kontakt).  Užívanie zariadenia MONSE mini je voliteľné, je to doplnkové zariadenie k zariadeniu MONSE. SMS správa o polohe Dohliadanej osoby bude zaslaná autorizovaným kontaktom.

Objednávateľ – je právnická osoba/ SZČO, ktorá objednala službu MONSE/ MONSE mini a bude uhrádzať cenu za Služby MONSE/ MONSE mini. Objednávateľ vstupuje do zmluvného vzťahu so Spoločnosťou. Pre potreby týchto Zásad však Objednávateľ je právnickou osobou založenou podľa slovenského právneho poriadku alebo samostatne zárobkovo činnou osobou podľa slovenského právneho poriadku.

Dohliadaná osoba – je osoba, u ktorej prebieha monitorovanie jej pohybu a stavu prostredníctvom Služby MONSE/ MONSE mini.  Dohliadaná osoba rovnako vstupuje do zmluvného vzťahu so Spoločnosťou a osobne vyjadruje svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a rovnako osobne vyplní údaje, ktoré sú pre ňu požadované v samostatnom poli (kolónke) internetového obchodu. Služba MONSE/ MONSE mini je primárne určená pre Dohliadanú osobu, ktorá je samostatne žijúci senior (t. j. osoba nad 62 rokov). Pre potreby týchto Zásad však Dohliadaná osoba musí byť minimálne osoba staršia ako 18 (slovom osemnásť) rokov a musí byť plne spôsobilá na právne úkony. V prípade, že má Dohliadaná osoba spôsobilosť na právne úkony obmedzenú, alebo bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, resp. koná za takúto Dohliadanú osobu zákonný zástupca, je na registráciu a súhlas so  spracúvaním osobných údajov takejto Dohliadanej osoby potrebný súhlas príslušného súdu, ktorým sa schvália právne úkony urobené jej zákonným zástupcom.

Zmena Dohliadanej osoby – je zmena Dohliadanej osoby, u ktorej prebieha monitorovanie jej pohybu a stavu prostredníctvom služby MONSE/ MONSE mini, za inú osobu. Zmena Dohliadanej osoby je možná iba s predchádzajúcim písomným schválením Spoločnosti na základe samostatnej Dohody o zmene v osobe Dohliadanej osoby. Na novú Dohliadanú osobu sa v celom rozsahu vzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov, Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služby MONSE a Zmluva. Zmena Dohliadanej osoby má spravidla za následok aj zmenu Monitorovaného priestoru.

Služba MONSE – je služba, ktorá umožňuje monitorovanie pohybu a stavu Dohliadanej osoby prostredníctvom zariadenia na určenie Globálneho systému určenia polohy (GPS) a prostredníctvom bezdrôtových technológií senzorových sietí, ktorá bude v domácnosti Dohliadanej osoby umiestnená.

Aplikácia MONSE – webové rozhranie, prostredníctvom ktorého je možné prvotné  nastavenie MONSE/ MONSE mini, následné nastavovanie alarmov, notifikácií, zmeny v systéme MONSE/ MONSE mini. Aplikácia MONSE umožňuje prehľad celého systému MONSE/ MONSE mini, vrátane prehliadania histórie alarmov.

Osobné údaje Dohliadanej osoby – v prípade Dohliadanej osoby sú spracúvané nasledujúce údaje: meno a priezvisko (prípadne prezývka), adresa, e-mail, telefónne číslo, telefónne číslo SIM karty pre MONSE mini (GPS) Tracker, overovací kód.

V prípade Dohliadanej osoby sú ďalej spracúvané osobné údaje, ktoré budú spracované zo zariadenia na určenie Globálneho systému určenia polohy (GPS) a riadiacej jednotky senzorových sietí, pohybových senzorov, dverových a okenných senzorov, SOS poplachového tlačidla, požiarneho senzoru, a to v rozsahu:

 1. a) súradníc potrebných na určenie polohy Dohliadanej osoby (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka) a polohy, ktorá bude určená na základe teploty tela Dohliadanej osoby prostredníctvom pohybových PIR senzorov. Vyššie uvedené údaje musí poskytnúť Dohliadaná osoba dobrovoľne, s tým, že tieto údaje môžu byť:

1) poskytnuté tretej osobe, ktorá pre Spoločnosť spravuje, spracúva a uchováva údaje na monitorovanie Dohliadanej osoby prostredníctvom Globálneho systému určenia polohy (GPS) a monitorovanie Dohliadanej osoby prostredníctvom bezdrôtových technológií senzorových sietí prostredníctvom PIR senzorov, ako aj údaje potrebné na identifikáciu Dohliadanej osoby,

2) využité pre potreby Spoločnosti za účelom vytvárania ich databázy a analýzy jednotlivých pohybových trás Dohliadanej osoby,

3) použité pre potreby špeciálnych algoritmov, prostredníctvom ktorých je možné monitorovať aktivity Dohliadanej osoby v jej domácnosti, ako aj mimo domácnosti, ako sú znížená pohybová aktivita alebo žiadna pohybová aktivita Dohliadanej osoby, nenavštívenie obvyklých miest v stanovených intervaloch Dohliadanou osobou, opustenie domácnosti Dohliadanou osobou, otvorené vchodové dvere v domácnosti Dohliadanej osoby počas nočných hodín,  únik CO2 (z vyhrievacieho telesa v domácnosti Dohliadanej osoby), opustenie domácnosti Dohliadanou osobou, vstúpenie do rizikovej zóny pre Dohliadanú osobu (napr. železničná stanica a pod.), žiadosť o pomoc Dohliadanej osoby, opustenie domácnosti Dohliadanou osobou bez senzoru GPS.

Osobné údaje Objednávateľa - v prípade Objednávateľa ako právnickej osoby/ SZČO sú spracúvané nasledujúce údaje fyzických osôb, ktoré právnickú osobu/ SZČO zastupujú a konajú v jej/ jeho mene:  meno a priezvisko,  adresa, e-mail, telefónne číslo, pracovné zaradenie, číslo účtu v banke Objednávateľa v prípade úhrad za Službu MONSE/ MONSE mini, resp. platby vyplývajúce a súvisiace so Zmluvou o poskytovaní Služieb MONSE/ MONSE mini, prihlasovacie meno a heslo Objednávateľa do Aplikácie MONSE.

Osobné údaje Autorizovaného kontaktu – meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa. V prípade, ak boli Autorizovanému kontaktu Objednávateľom a/ alebo Dohliadanou osobou udelené prístupové práva, tak aj meno a heslo Autorizovaného kontaktu do Aplikácie MONSE.

Osobné údaje Oprávneného kontaktu - meno a priezvisko a meno a heslo Oprávneného kontaktu do Aplikácie MONSE.

Monitorovaný priestor Dohliadanej osoby - predstavuje priestor, v ktorom prebieha monitorovanie pohybu a stavu Dohliadanej osoby prostredníctvom Služby MONSE. V prípade Dohliadanej osoby sú spracúvané aj údaje o Monitorovanom priestore Dohliadanej osoby, týkajúce sa  Monitorovaného priestoru, ako napríklad veľkosť Monitorovaného priestoru – (1 kk, 1+1, 2+1, 2kk, 3+1, 3kk, 4+1, 4kk).

Overovací kód -  jedinečný identifikátor, ktorý slúži na overenie identity Dohliadanej osoby a je nevyhnutný pre aktiváciu Služby MONSE v Monitorovanom priestore Dohliadanej osoby. Overovací kód je zaslaný výhradne Dohliadanej osobe do vlastných rúk v prípade, ak Dohliadaná osoba udelila súhlas s týmito  Zásadami a zároveň Dohliadaná osoba udelila Spoločnosti súhlas so spracúvaním jej osobných údajov vo forme písomného vyhlásenia prostredníctvom elektronických prostriedkov (označenie samostatného políčka pri registrácii Služby MONSE/ MONSE mini).

Autorizovaný kontakt - vopred uvedené telefónne číslo v MONSE mini. V prípade núdze je prostredníctvom použitia tlačidla SOS na MONSE mini možné uskutočniť hlasový hovor na 3 (slovom tri) autorizované kontakty, ktoré budú vytáčané v poradí, v akom sú uložené v MONSE mini (t. j. v prípade, ak prvý autorizovaný kontakt neprijme hovor, automaticky bude vytočený druhý autorizovaný kontakt, ak tento neprijme hovor, bude nasledovať tretí autorizovaný kontakt). Vyššie uvedenému hovoru podľa predchádzajúcej vety bude predchádzať geolokácia Dohliadanej osoby prostredníctvom SMS správy o polohe, pričom táto SMS správa bude zaslaná autorizovaným kontaktom.

GPS - Globálny systém určenia polohy, ktorý slúži na lokalizáciu Dohliadanej  osoby.

PIR - infra červený pohybový senzor.

Pevné internetové pripojenie - pripojenie na internet prostredníctvom pevnej siete poskytovateľa internetu.

Pripojenie pomocou LAN kábla - pripojenie ku káblovej sieti LAN, ktoré umožňuje pripojenie k internetu.

SIM karta pre MONSE mini (GPS Tracker) - je účastnícka identifikačná karta, ktorá slúži na identifikáciu účastníka v mobilnej sieti, prostredníctvom ktorej môže Dohliadaná osoba použiť núdzové tlačidlo SOS, vykonať svoju geolokáciu, prostredníctvom SMS správy o polohe, ako aj uskutočniť núdzový hlasový hovor. SIM karta zostáva vo výlučnom vlastníctve Spoločnosti.

Geolokácia -  technológia umožňujúca určiť polohu Dohliadanej osoby na Zemi.

Oprávnený kontakt – fyzická osoba, ktorej Objednávateľ a/ alebo Dohliadaná osoba poskytla svoje prístupové údaje do Aplikácie MONSE.

Zákaznícky servis - je služba zákazníkom spočívajúca v poskytovaní rád a riešení problémov, otázok alebo podnetov, ktoré zákazníci majú v súvislosti so Službou MONSE/ MONSE mini.

Cenník – obsahuje ceny produktov a Služieb MONSE/ MONSE mini.

Riadiaca jednotka – hlavná výpočtová jednotka, ktorá spracováva údaje z jednotlivých senzorov. Riadiaca jednotka je súčasťou zariadenia MONSE. Po ukončení Doby trvania Zmluvy riadiaca jednotka zostáva vo vlastníctve Spoločnosti.

Pohybový Senzor/ Senzory – technické zariadenie, ktoré reaguje na zmeny v Monitorovanom priestore Dohliadanej osoby. Pohybový senzor/ senzory sú súčasťou zariadenia MONSE.

 1. Úvodné ustanovenia Prevádzkovatelia
  1. obchodné meno: Aliter Technologies, a.s.,
   adresa: Trade Center II Building, Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava,
   kontaktné údaje: Tel: 421 255 646 350, E-mail: aliter@aliter.com
   Aliter Technologies, a.s. je obchodnou spoločnosťou so sídlom Turčianska 16, 821 09 Bratislava, IČO: 36 831 221, ktorá je zapísaná v OR SR oddiel: Sa, vložka číslo: 5375/B.
   (ďalej len „Aliter Technologies, a.s.“).
  2. obchodné meno: MONSE, s.r.o.
   adresa: Kováčska ulica 16, 900 42 Dunajská Lužná
   kontaktné údaje: Tel: +421 0902 601 392, E-mail: info@monse.sk
   MONSE, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou so sídlom Turčianska 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 899 531, ktorá je zapísaná v OR SR, oddiel: Sro, vložka číslo: 130970/B.
   (ďalej len „MONSE, s.r.o.“).
  3. Tieto Zásady ochrany osobných údajov používajú spoločnosť Aliter Technologies, a.s. a spoločnosť MONSE, s.r.o. (Aliter Technologies, a.s. a MONSE, s.r.o. ďalej spolu aj ako „Prevádzkovatelia“) na ochranu osobných údajov dotknutých osôb, ktoré sú spracúvané poskytovateľom služby v rámci prevádzky Služby MONSE/ MONSE mini.  Služba MONSE/ MONSE mini je pohotovostná sociálna služba, ktorá je primárne určená na dohliadanie na aktivity samostatne žijúceho seniora alebo zdravotne znevýhodnenej osoby (ďalej aj „Dohliadaná osoba“ alebo „používateľ“), s využitím bezdrôtových technológií senzorových sietí (ďalej aj „MONSE“ alebo „Služba MONSE/ MONSE mini“). Súhlas Dohliadanej osoby so spracúvaním osobných údajov je uvedený v samostatnom formulári pri registrácii pre Službu MONSE/ MONSE mini na internetovej adrese https://monse.sk/, ktorý Dohliadaná osoba osobne udelila vo forme písomného vyhlásenia prostredníctvom elektronických prostriedkov, t. j. označenia samostatného políčka pri registrácii Služby MONSE/ MONSE mini. Používateľom môže byť aj Objednávateľ, t. j. osoba, ktorá  objednala Službu MONSE/ MONSE mini a bude uhrádzať cenu za Službu MONSE/ MONSE mini (ďalej aj „Objednávateľ“). Súhlas Objednávateľa so spracúvaním osobných údajov je uvedený v samostatnom formulári pri registrácii Služby MONSE/ MONSE mini. Objednávateľ a Dohliadaná osoba sú dve odlišné osoby, pokiaľ ide o definíciu pojmu "Dohliadaná osoba". Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Dohliadaná osoba a Objednávateľ sú dotknutými osobami.
  4. Aliter Technologies, a.s. zabezpečuje vývoj softvéru MONSE a prevádzkuje potrebnú IT infraštruktúru. Spoločnosť MONSE, s.r.o., je dcérskou spoločnosťou Aliter Technologies, a.s., ktorá primárne zabezpečuje predaj Služby MONSE a súvisiaci zákaznícky servis. Vzhľadom na vzájomnú spoluprácu pri poskytovaní Služby MONSE/ MONSE mini, Aliter Technologies, a.s. a  MONSE s.r.o., ako Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje a rovnako zodpovedajú za spracúvanie týchto osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke monse.sk. Údaje zhromaždené a spracúvané na stránke Prevádzkovateľov  sú výlučne spracúvané na území SR.
  5. Zodpovednou osobou je pán Ervin Haramia, kontaktné údaje: e-mail: gdpr@monse.sk. Úlohou zodpovednej osoby je zabezpečiť riadne vykonávanie záväzných právnych predpisov týkajúcich sa zhromažďovania a spracúvania osobných údajov.
 2. Účel spracúvania osobných údajov
  1. Spracúvanie osobných údajov Objednávateľa a Dohliadanej osoby je nevyhnutné pre registráciu Služby MONSE/ MONSE mini a uzavretie a plnenie Zmluvy o poskytovaní Služby MONSE/ MONSE mini, pričom v prípade Služby MONSE sú tieto osobné údaje zbierané prostredníctvom rôznych Pohybových senzorov v Monitorovanom priestore Dohliadanej osoby  (informácie o pohybe v rámci obydlia, informácie o otvorení dverí, informácie o vnútornej teplote) a v prípade služby MONSE mini aj mimo Monitorovaného priestoru Dohliadanej osoby (informácie potrebné na určenie polohy Dohliadanej osoby prostredníctvom GPS).
  2. Spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je nevyhnutné aj pre:
   1. plnenie platobných povinností a pre potreby uskutočnenia platby za poskytnutie  Služby MONSE/ MONSE mini,
   2. reklamácie poskytnutých Služieb MONSE/ MONSE mini,
   3. reklamácie zariadení, prostredníctvom ktorých je poskytovaná Služba MONSE/ MONSE mini (riadiaca jednotka, pohybové senzory, tracker).
  3. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľov, ktoré im vyplývajú z jednotlivých právnych predpisov, hlavne, nie však výlučne: zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve; zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty; zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov; zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa; zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho; zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
  4. Spracúvanie osobných údajov Objednávateľa a Dohliadanej osoby sa uskutočňuje na základe súhlasu Objednávateľa a Dohliadanej osoby ako dotknutých osôb na účel použitia osobných údajov týchto dotknutých osôb na marketingové účely, na informovanie o produktoch, službách a aktivitách Prevádzkovateľov, a to identifikačných a kontaktných údajov Objednávateľa a Dohliadanej osoby, ktoré boli poskytnuté pri registrácii Služby MONSE/ MONSE mini na internetovej adrese https://eshop.monse.sk/, ako aj následné zmeny týchto údajov, v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa, ak Objednávateľ a Dohliadaná osoba vyjadrili takýto svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pri registrácii Služby MONSE/ MONSE mini Objednávateľom a Dohliadanou osobou v súlade so Zmluvou o poskytovaní Služieb MONSE/ MONSE mini.
   1. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely môže Objednávateľ a Dohliadaná osoba kedykoľvek odvolať a to nasledujúcim spôsobom: zaslaním e-mailu na emailovú adresu: gdpr@monse.sk.
 3. Právny základ spracúvania osobných údajov
  1. čl.6 bod 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie GDPR“) – spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby na účel uvedený v týchto Zásadách,
  2. čl.6 bod 1 písm. b) Nariadenia GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o poskytovaní Služby MONSE/ MONSE mini uzavretej medzi MONSE, s.r.o. ako prevádzkovateľom a Objednávateľom ako aj Dohliadanou osobou,
  3. čl.6 bod 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľov,
  4. čl.6 bod 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľov.
 4. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľov
  1. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľov, a to za účelom:
   1. kontroly riadneho plnenia Zmluvy o poskytovaní Služieb MONSE/ MONSE mini (kontrola riadneho poskytovania Služby MONSE/ MONSE mini vrátane kontroly riadneho dodania zariadení, ktoré sú na poskytnutie týchto služieb potrebné),
   2. uplatňovania práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľov (vprípadnom mimosúdnom, súdnom ako aj exekučnom konaní),
   3. získania informácií, na základe ktorých budú môcť Prevádzkovatelia zlepšiť svoje služby,
   4. poskytovania cielenej reklamy a ponúk Prevádzkovateľov (propagácia produktov a služieb),
   5. testovania nového webového rozhrania aplikácie MONSE,
   6. zabezpečenia IT bezpečnosti a ochrany majetku Prevádzkovateľov,
   7. kontroly plnenia záväzkov Objednávateľom,
   8. kontaktovania a komunikácie s Objednávateľom,
   9. ponuky produktov a služieb Prevádzkovateľov,
   10. podpory podnikateľských aktivít a marketingu, marketingových prieskumov, prieskumov spokojnosti, zasielania informácií o nových produktoch a službách Prevádzkovateľov,
   11. získavania informácií za účelom zlepšenia vybavenia podnetov zákazníkov pre Službu MONSE/ MONSE mini.
 5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
  1. Prevádzkovatelia poskytujú osobné údaje Objednávateľa a Dohliadanej osoby nasledujúcim príjemcom resp. kategóriám príjemcov:
   1. správca internetovej stránky na adrese https://monse.sk/,
   2. správca aplikácie MONSE,
   3. poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva, účtovných služieb, poskytovateľ auditu, poskytovateľ právnych služieb,
   4. poskytovateľ kuriérskych a doručovateľských služieb,
   5. poskytovateľ bankových služieb,
   6. poskytovateľ telekomunikačných služieb,
   7. členovia štatutárnych orgánov Aliter Technologies, a.s. a MONSE, s.r.o. a  zamestnanci Prevádzkovateľov,
   8. poskytovatelia služieb správy informačných systémov a technickej infraštruktúry, v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov.
  2. Prevádzkovatelia v žiadnom prípade nespracúvajú a ani neuchovávajú údaje týkajúce sa zdravia Dohliadanej osoby, ktoré predstavujú osobitnú kategóriu osobných údajov, nakoľko zbieranie takýchto údajov prostredníctvom použitých zariadení (Pohybové senzory/ MONSE mini) nie je po technickej stránke možné.
  3. Prevádzkovatelia ukladajú iba tie údaje, ktoré sú potrebné na správne fungovanie Služieb MONSE/ MONSE mini. Prevádzkovatelia sa zaväzujú, že vynaložia maximálne úsilie na prijatie všetkých opatrení na zabezpečenie ochrany údajov, ktoré majú k dispozícii, a to s cieľom zamedziť riziku ich straty, odcudzenia, poškodenia a akéhokoľvek zneužitia.Prístup do zákazníckej oblasti MONSE/ MONSE mini.
  4. Používateľ dostane heslo, ktoré môže použiť so svojím e-mailom na prístup do zákazníckej oblasti. Môže ho kedykoľvek zmeniť a je jediným jeho vlastníkom. Používateľ sa zaväzuje zachovávať dôvernosť svojho hesla a zostáva výhradne zodpovedný za akékoľvek použitie jeho profilu. Používateľ má prístup a možnosť úpravy podstatnej časti osobných údajov na vyhradenom osobnom a súkromnom rozhraní stránky MONSE/ MONSE mini prostredníctvom Aplikácie MONSE. Používateľ a Objednávateľ má právo na prístup, opravu a / alebo vymazanie, obmedzenie a nesúhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely zaslaním e-mailu na emailovú adresu: gdpr@monse.sk.
  5. Osobné údaje zozbierané a spracúvané v súvislosti s využívaním Služieb MONSE/ MONSE mini sú:
   1. V prípade Objednávateľa ako právnickej osoby/ SZČO sú spracúvané nasledujúce údaje fyzických osôb, ktoré právnickú osobu/ SZČO zastupujú a konajú v jej/ jeho mene: meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, číslo účtu v banke Objednávateľa v prípade úhrad za Službu MONSE/ MONSE mini, resp. platby vyplývajúce a súvisiace so Zmluvou o poskytovaní Služieb MONSE/ MONSE mini, prihlasovacie meno a heslo Objednávateľa do Aplikácie MONSE.
   2. V prípade Dohliadanej osoby sú spracúvané nasledujúce údaje: meno a priezvisko (prípadne prezývka), adresa, e-mail, telefónne číslo, telefónne číslo SIM karty pre MONSE mini (GPS) Tracker, číslo overovacieho kódu. V prípade Dohliadanej osoby sú ďalej spracúvané osobné údaje, ktoré budú spracované zo zariadenia na určenie Globálneho systému určenia polohy (GPS) a Riadiacej jednotky senzorových sietí, pohybových senzorov, dverových a okenných senzorov, SOS poplachového tlačidla, požiarneho senzoru, a to v rozsahu:a) súradníc potrebných na určenie polohy Dotknutej osoby (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka) a polohy, ktorá bude určená na základe teploty tela Dotknutej osoby prostredníctvom pohybových PIR senzorov. Tieto údaje môžu byť:
    aa) poskytnuté tretej osobe, ktorá pre Prevádzkovateľov spravuje, spracúva a uchováva údaje na monitorovanie Dotknutej osoby prostredníctvom Globálneho systému určenia polohy (GPS) a monitorovanie Dotknutej osoby prostredníctvom bezdrôtových technológií senzorových sietí prostredníctvom PIR senzorov, ako aj údaje potrebné na identifikáciu Dotknutej osoby
    ab) využité pre potreby Prevádzkovateľov za účelom vytvárania ich databázy a analýzy jednotlivých pohybových trás Dotknutej osoby,
    ac) použité pre potreby špeciálnych algoritmov, prostredníctvom ktorých je možné monitorovať aktivity Dotknutej osoby v jej domácnosti, ako aj mimo domácnosti, ako sú znížená pohybová aktivita alebo žiadna pohybová aktivita Dotknutej osoby, nenavštívenie obvyklých miest v stanovených intervaloch Dotknutou osobou, opustenie domácnosti Dotknutou osobou, otvorené vchodové dvere v domácnosti Dotknutej osoby počas nočných hodín, únik CO2 (napr. z vyhrievacieho telesa v domácnosti Dotknutej osoby), opustenie domácnosti Dotknutou osobou, vstúpenie do rizikovej zóny pre Dotknutú osobu (napr. železničná stanica a pod.), žiadosť o pomoc Dotknutej osoby, opustenie domácnosti dotknutou osobou bez senzoru GPS.V prípade Dohliadanej osoby sú spracúvané aj údaje o Monitorovanom priestore Dohliadanej osoby, týkajúce sa Monitorovaného priestoru, ako napríklad veľkosť Monitorovaného priestoru (1 kk, 1+1, 2+1, 2 kk, 3+1, 3 kk, 4+1, 4 kk).
   3. V prípade Autorizovaného kontaktu sú spracúvané nasledujúce údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa. V prípade, ak boli Autorizovanému kontaktu Objednávateľom a/ alebo Dohliadanou osobou udelené prístupové práva, tak aj meno a heslo Autorizovaného kontaktu do Aplikácie MONSE.
   4. V prípade Oprávneného kontaktu sú spracúvané nasledujúce údaje: meno a priezvisko a meno a heslo Oprávneného kontaktu do Aplikácie MONSE.
  6. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením GDPR a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovatelia neposkytujú osobné údaje dotknutej osoby tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 18/2018 Z.z. Všetci zamestnanci Prevádzkovateľov sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“), a to konkrétne:
   1. právo na informácie,
   2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Dotknutej osoby - § 21 Zákona o ochrane osobných údajov spočíva vo jej práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú jej údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môže adresovať na kontaktný e-mail.,
   3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona o ochrane osobných údajov umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
   4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona o ochrane osobných údajov využije v prípade, ak nemá záujem, aby Prevádzkovatelia ďalej spracúvali osobné údaje,
   5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona o ochrane osobných údajov uplatní v prípade, ak sa domnieva, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
   6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona o ochrane osobných údajov,
   7. právo na prenosnosť osobných údajov
   8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
  7. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 4 rokov pre účely archivácie, odo dňa zrušenia používateľského účtu na monse.sk .
  8. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Dotknutú osobu):
   1. Stránky spoločnosti Aliter Technologies, a.s. a MONSE, s.r.o. zaznamenávajú jej IP adresu, informácie o čase koľko času strávi prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádza. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo jej počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
   2. Súbory cookies si môže kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chce odmietnuť zbieranie súborov cookies, je potrebné si to nastaviť vo svojom internetovom prehliadači.
   3. Ak Dotknutá osoba súhlasila so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasila so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
  9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu štyroch rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
  10. Na spracovanie osobných údajov na účely uvedené v bode 4 týchto Zásad je potrebný súhlas (t. j. samostatný súhlas Objednávateľa a samostatný súhlas Dohliadanej osoby). V prípade, ak bol Prevádzkovateľom takýto súhlas poskytnitý, bola Dotknutá osoba informovaná,  že takýto súhlas je dobrovoľný a  Dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na emailovú adresu: gdpr@monse.sk (t.j. súhlas môže odvolať Objednávateľ a aj Dohliadaná osoba). Poskytnuté osobné údaje už nebudú Prevádzkovatelia používať na účely e-mailového marketingu. Na spracovanie osobných údajov na účely uvedené v bodoch 2.1,2.2, 2.3, 4.1 týchto Zásad súhlas Dotknutej osoby nie je  nepotrebný, nakoľko boli identifikované iné právne základy spracovania osobných údajov Dotknutej osoby.
  11. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je Dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):
   1. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodov 1, 2.2 týchto Zásad je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie Prevádzkovateľmi nevyhnutné na plnenie Zmluvy o poskytovaní Služby MONSE/ MONSE mini (v prípade, pokiaľ by Dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, Prevádzkovatelia by neboli schopní uzavrieť Zmluvu a poskytnúť plnenie zo Zmluvy),
   2. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 3 týchto Zásad je spracúvanie osobných údajov o Dotknutej osobe Prevádzkovateľmi nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľov, vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený v bode 2.3 týchto Zásad,
   3. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1 týchto Zásad Dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využije svoje právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov podľa bodu 4.1 týchto Zásad, osobné údaje v takomto prípade nebudú ďalej spracúvané, pokiaľ nebudú existovať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby Prevádzkovatelia v takomto spracúvaní pokračovali – napr. neukončené súdne konanie, a pod.).
   4. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 4 týchto Zásad, Dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a v prípade udelenia súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov je oprávnená postupovať podľa bodu 2.4.1 týchto Zásad (existencia práva Dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov).